รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนกรกฎาคม 2562
ชื่อเรื่อง : ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
ผู้แต่ง : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ครั้งที่ : 3
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า: 88 หน้า

ชื่อเรื่อง : ผลสำเร็จงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินในรอบกึ่งศตวรรษ
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2556
จำนวนหน้า: 246 หน้า.
ชื่อเรื่อง : ค่าวิเคราะห์ดิน โครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดตันทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2554
จำนวนหน้า: 255 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553
ผู้แต่ง : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2 สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2553
จำนวนหน้า: 128 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2554
ผู้แต่ง : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2 สำนักสำนรวจดินและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2554
จำนวนหน้า: 128 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2554
ผู้แต่ง :ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2 สำนักสำนรวจดินและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2554
จำนวนหน้า: 113 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th