รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนมิถุนายน 2562
ชื่อเรื่อง : ความรู้เรื่องหญ้าแฝกสำหรับเยาวชน หญ้าแฝก ดึงน้ำ สร้างดิน
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2555.
จำนวนหน้า: 47 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือการป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในระดับไร่นาโดยวิธีทำการเกษตรตามแนว "ทฤษฏีใหม่" และปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
ผู้แต่ง : พิพัฒน์ ไทยกล้า [และคณะฯ]
พิมพ์ที่ :กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2549
จำนวนหน้า: 33 หน้า.
ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ผู้แต่ง : สพข.6 กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : สพข.6 เชียงใหม่
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 21 หน้า

ชื่อเรื่อง : วิธีการแจ้งเตือนภัยพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มและอุทกภัย
ผู้แต่ง : รุ่งนภา ตะวันรอน และประทุมพร ฟั่นเพ็ง
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2547
จำนวนหน้า: 32 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจและจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันอออก
ผู้แต่ง : สุูธารา ยินดีรส
พิมพ์ที่ : สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อป้องกันการเป็นทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2549
จำนวนหน้า: 60 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือการสำรวจดิน
ผู้แต่ง :สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2550
จำนวนหน้า: 49 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th