รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนมีนาคม 2562
ชื่อเรื่อง : พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มและอุทกภัย ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ของประเทศไทย
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548.
จำนวนหน้า: 79 หน้า

ชื่อเรื่อง : พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มและอุทกภัย ภาคเหนือ ของประเทศไทย
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 82 หน้า
ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดินต่าง ๆ
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : ม.ป.ท.
ปีพิมพ์ : 2547
จำนวนหน้า: 144 หน้า

ชื่อเรื่อง : เอกสารวิชาการ การจัดการดินที่มีปัญหาของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สถาพร ใจอารีย์
พิมพ์ที่ : สำนักวัจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 39 หน้า

ชื่อเรื่อง : เอกสารวิชาการ การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงดินเค็มชายทะเล : เอกสารวิชาการสถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อป้องกันการเป็นทะเลทรายและการเตือนภัย เลขที่ 30/02/48
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ตันประภาส
พิมพ์ที่ : ส่วนวิจัยและพัฒนาดินเค็ม กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 54 หน้า

ชื่อเรื่อง : แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินชายทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : อนันต์ พิทยารักษ์
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2540
จำนวนหน้า: 141 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th