รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ชื่อเรื่อง : การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2561.
จำนวนหน้า: 12 หน้า

ชื่อเรื่อง : ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้ และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 121 หน้า
ชื่อเรื่อง : ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลางของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวานแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 69 หน้า

ชื่อเรื่อง : ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 67 หน้า

ชื่อเรื่อง : ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 77 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน (QUALITATIVE LAND EVUATIONG) สำหรับพืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ครั้งที่ : 2
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2539
จำนวนหน้า: 63 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th