รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม 2562
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่าง ปีการผลิต 2544/45
ผู้แต่ง : ศิริวัฒน์ สิงห์ศิริ
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546.
จำนวนหน้า: 88 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : กัลยาณี บูรณกาล
พิมพ์ที่ : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 65 หน้า
ชื่อเรื่อง : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2545/46
ผู้แต่ง : วิพร ยังเหลือ
พิมพ์ที่ : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 82 หน้า

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชในพื้นที่ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 ปีการผลิต 2541/42
ผู้แต่ง : ศิริวัฒน์ สิงห์ศิริ
พิมพ์ที่ : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 82 หน้า

ชื่อเรื่อง : แผนที่แสดงสมบัติทางเคมีของชุดดินในประเทศไทย
ผู้แต่ง : อภิรดี อิ่มเอิบ และ สุภลักษณ์ พฆันกุล
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 140 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจจำแนกและแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ร้างในประเทศไทย
ผู้แต่ง : มศักดิ์ มิติธีรภาพ
พิมพ์ที่ : สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อป้องกันการเป็นทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 82 หน้า

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th