รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนธันวาคม 2561
ชื่อเรื่อง : การจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินอินทรียวัตถุต่ำ
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 123 หน้า

ชื่อเรื่อง : ฐานข้อมูลแผนที่แหล่งน้ำประเทศไทย พ.ศ. 2546
ผู้แต่ง : เอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์
พิมพ์ที่ : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ชื่อเรื่อง : รายงานวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ : กรณีกลุ่มนายทุนออกเอกสารสิทธิ์(โฉนดที่ดิน)ทับที่ดินริมคลองตะเกียบ บริเวณด้านทิศตะวันตกของเขาตะเกียบ หมู่บ้านเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้แต่ง : แสงชม พจน์สมพงส์
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 80 หน้า

ชื่อเรื่อง : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่สิน จังหวัดแพร่ และสุโขทัยปีการผลิต 2544/45
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ คุณสมบัติ
พิมพ์ที่ : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 89 หน้า

ชื่อเรื่อง : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลาง ปีการผลิต 2544/45
ผู้แต่ง :วิพร ยังเหลือ
พิมพ์ที่ : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 83 หน้า

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา ปีการผลิต 2545/46
ผู้แต่ง : ศิริวัฒน์ สิงห์ศิริ
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
พิมพ์ที่ : 2546
จำนวนหน้า: 78 หน้า

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th