รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนพฤศจิกายน 2561
ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2548
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 201 หน้า

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 178 หน้า
ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตสับปะรด ปี 2548
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 87 หน้า

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2548
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 106 หน้า

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
ผู้แต่ง :สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 222 หน้า

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
พิมพ์ที่ : 2548
จำนวนหน้า: 150 หน้า

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th