รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนตุลาคม 2561
ชื่อเรื่อง : เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจถั่วเหลืองฤดูแล้งในเขตชลประทาน
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล และ สุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 46 หน้า

ชื่อเรื่อง : เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม
ผู้แต่ง : พิมพ์พร พรพรหมินทร์ สุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์ และ นาวิก ดาราพงษ์
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 300 หน้า
ชื่อเรื่อง : เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด
ผู้แต่ง : กรรณิสา สฤษฎ์ศิริ ดารณี ศรีสง่า อรรณพ พุทธโส และ ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 47 หน้า

ชื่อเรื่อง : เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจลิ้นจี่
ผู้แต่ง : พรทิพย์ ไทรฟัก ไพจิตร ชัยสิทธิ์ และ วีรชัย กาญจนาลัย
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 118 หน้า

ชื่อเรื่อง : เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ
ผู้แต่ง :ดารณี ศรีสง่า กรรณิสา สฤษฎ์ศิริ อรรณพ พุทธโส และ ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 227 หน้า

ชื่อเรื่อง : เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล และ สภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์
พิมพ์ที่ : 2548
จำนวนหน้า: 240 หน้า

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th