รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนกันยายน 2561
ชื่อเรื่อง : คู่มือการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำสำหรับเกษตรกร
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : เฟริสเพรส กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2546
จำนวนหน้า: 35 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
ผู้แต่ง : เจริญ เจริญจำรัสชีพ และ รสมาลิน ณ ระนอง
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2542
จำนวนหน้า: 62 หน้า
ชื่อเรื่อง : การใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย
ผู้แต่ง : พจนีย์ มอญเจริญ
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ :ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 216 หน้า

ชื่อเรื่อง : การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทยุ
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : เฟริสเพรส กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2543
จำนวนหน้า: 39 หน้า

ชื่อเรื่อง : ความแห้งแล้งซ้ำซากสู่ภาวะการเป็นทะเลทรายของประเทศไทย
ผู้แต่ง :สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 88 หน้า

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ข้อมูลเรดาร์ AIRSAR เพื่อการจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ผู้แต่ง : พร้อมจิตร์ ตระกูลดิษฐ์ และคณะ
พิมพ์ที่ : ม.ป.ท.
ปีพิมพ์ : 2545
จำนวนหน้า: 37 หน้า

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th