รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนกรกฎาคม 2561
ชื่อเรื่อง : ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : ประชุมช่าง กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2550
จำนวนหน้า: 185 หน้า

ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี2560 วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน : ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า: 314 หน้า
ชื่อเรื่อง : คู่มือเกษตรกร การจัดการดินเปรี้ยวจัด เพื่อการปลูกพืช
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 16 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2545
จำนวนหน้า: 192 หน้า

ชื่อเรื่อง : ดินเพื่อประชาชน
ผู้แต่ง : อรรถ สมร่าง
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 166 หน้า

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเค็ม
ผู้แต่ง : ปราณี สีหบัณฑ์
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: หน้าเป็นตอน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th