รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนมิถุนายน 2561
ชื่อเรื่อง : สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 304 หน้า

ชื่อเรื่อง : องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 172 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2553
จำนวนหน้า: 236 หน้า

ชื่อเรื่อง : มหัศจรรย์พันธุ์ดิน
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2548
จำนวนหน้า: 137 หน้า

ชื่อเรื่อง : ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า: 83 หน้า

ชื่อเรื่อง : คัมภีร์พิชิตกลุ่มชุดดิน
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า: 36 หน้า

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th