กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 1760 ต่อ 1274
E-mail : elibrary@ldd.go.th