แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด.

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี.
พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
214  หน้า.

สาระสังเขป : เนื้อหามุ้งเน้นการเห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเห็นความจำเป็นในการปลูกฝัง วิธีการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการคิดเป็นที่มาของการกระทำ การรู้จักคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงนำไปสู่การกระทำหรือปฏิบัติอย่างพอเพียง.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007