แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : รวมกฏหมายคดีปกครอง.

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ.
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2559.
304 หน้า.

สาระสังเขป : รวบรวมกฏหมายปกครองระหว่างเอกชนถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวบรวมพระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007