แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ.

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
179 หน้า.

สาระสังเขป : เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่บทความประเภทต่าง ๆ ไปจนถึงการเสนอผลการศึกษา การทำอ้างอิง ภาษาที่ใช้ในบทความ และที่สำคัญจริยธรรมในการเขียนบทความและต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007