แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2556.
152 หน้า.

สาระสังเขป : ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยกเลิก ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่เดิมทั้งหมด.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007