แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต.

ผู้แต่ง : คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2559.
204 หน้า.

สาระสังเขป : ความรู้หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตและมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน มุ่งให้ผู้อ่านมีความรู้ มีความชำนาญ สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007