แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ.

ผู้แต่ง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : เวิร์ค พริ้นติ้ง, 2560.
138 หน้า.

สาระสังเขป :แนวทางการปฏิบัติตัวของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ขั้นตอนการควบคุมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ภัยพิบัติเทคโนโลยี และภัยพิบัติซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้แนวทางปฏิบัติหากต้องประสบภัยพิบัติ.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007