แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : การตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับพื้นฐาน.

ผู้แต่ง : สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม และคณะ.
กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อการบริหารและพัฒนา, 2553.
248 หน้า.

สาระสังเขป : การตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ความคิดและทฤษฎีรวบรวมจากการสรุปกรณีศึกษาจากผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเชื่อมโยงไปสู้การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007