แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน.

ผู้แต่ง : จันทนา สาขากร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2557.
หน้าเป็นตอน.

สาระสังเขป : หนังสือเรื่อง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดและกระบวนการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1.การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2.หลักการตรวจสอบภายใน 3.กระบวนการตรวจสอบภายใน และ4.แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007