แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : แบรนด์องค์กร การประเมินค่าแบรนด์องค์กร Corporate Brand Success Valuation.

ผู้แต่ง : กุณฑลี รื่นรมย์.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2556.
216 หน้า.

สาระสังเขป : การทำความเข้าใจในเรื่องแบรนด์ในองค์กร การพัฒนาเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี และผลการประเมินค่า แบรนด์องค์กร ผลการคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าแบรนด์องค์กรและรายรับขององค์กรใรแต่ละหมวดอุตสาหกรรม.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007