แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : สถิติกับการวางแผนการทดลองทางการเกษตร.

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : จามจุรี โปรดักท์, 2549.
562 หน้า.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย หลักในการวางแผนการทดลองทางการเกษตร การวางแผนสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ การวางแผนแบบจัตุรัสลาติน การทดลองแบบแฟคทอเรียล การวางแผนแบบสุ่มในลล็อคสมบูรณ์ การวางแผนแบบสปลิท-พลอทและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ในแต่ละหลักการวางแผนนั้นผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพอย่างชัดเจน.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007