แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : 7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา.

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.
187 หน้า.

สาระสังเขป : รวบรวมพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาที่ทรงพระราชทานให้คณะครู ผู้บริหาร บัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ในวโรกาสต่าง ๆ เพื่อน้อมนำหลักการทรงงานในพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตและการทำงานของตนเอง.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007