แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (A-M).

ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.
890 หน้า.

สาระสังเขป : รวบรวมศัพท์ธรณีวิทยา (A-M) ทั่วไปและศัพท์ธรณีวิทยาที่เป็นศัพท์เฉพาะสาขา อาทิ ด้านธรณีประวัติ ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีสัณฐานวิทยา วิทยาแร่ วิทยาธารน้ำแข็ง ศัพท์แร่และอัญมณี และมีภาพประกอบคำอธิบายศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใจความหมายยิ่งขึ้น.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007