แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2560

  เรื่อง : การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก.

ผู้แต่ง : รจนา จันทราสา.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
131 หน้า.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ หญ้าแฝกวัสดุหัตถกรรมสู่งานออกแบบ การพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก เทคนิคการแปรรูปหญ้าแฝก แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก.
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007