แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2560

  เรื่อง : นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย.

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2555.
175 หน้า.

สาระสังเขป : องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการจัดการระบบข้อมูลเกษตรอินทรีย์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญ.
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007