แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
161 หน้า.

 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
หน้าเป็นตอน.
 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
หน้าเป็นตอน.
 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
หน้าเป็นตอน.
 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเพทฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
หน้าเป็นตอน.
 
   

งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดนครนายก
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
หน้าเป็นตอน.

 
   

Nanotechnology in Agriculture
ผู้แต่ง : Subramanian K.S. Gunasekaran K and Natarajan N.
New India Publishing Agency, 2015.
426 p.

 
    Watersheds and Agriculture Development
ผู้แต่ง : Andotra Neetu. and Sambyal Bipan.
Dominant Publishers and Distributors, 2009.
261 p.
 
    Conservation of the Soil
ผู้แต่ง : Gustafson A.F.
Biotechbooks, 2011.
312 p.
 
    Organic Agriculture and Biopesticides
ผู้แต่ง : Tiwari V.N. and Pandey M.R.
Agrobios(India), 2016.
218 p.
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007