แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง
ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน.
ม.ป.ท., 2560.
96 หน้า.

 
    เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพ่อหลวง
ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน. 
ม.ป.ท., 2560.
96 หน้า.
 
    ขาดทุนคือกำไร
ผู้แต่ง : สันทัด โรจนสุนทร และสุรีย์วัลย์ เมฆกมล.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร, 2560.
162 หน้า.
 
    เศรษฐกิจพอเพียงฉบับส่งเสด็จ
ผู้แต่ง : ไสว บุญมา.
กรุงเทพฯ : กัลยาณมิตรของมูลนิธินักอ่านบ้านนา, 2560.
239 หน้า.
 
    ศาสตร์พระราชา เรื่องแผ่นดินของพระราชา
ผู้แต่ง : ทสมล ชนาดิศัย.
กรุงเพทฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
63 หน้า.
 
   

คู่มือการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยบทบาทของการลดการไหลบ่าของน้ำจากพายุฝนตามฤดูกาลและการเพิ่มระดับน้ำใต้ผิวดินในเทศบาลนครราชสีมา
ผู้แต่ง : พงศ์พันธุ์ จันทะคัต และเยาวเรศ จันทะคัต.
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2560.
22 หน้า.

 
   

บันทึกสุดท้ายน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร.
กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2560.
192 หน้า.

 
    Understanding Public Policy
ผู้แต่ง : Thomas R. Dye.
Pearson Education Limited, 2014.
350 p..
 
    Farmers Crop Varieties and Farmers Rights
ผู้แต่ง : Michael Halewood.
Bioversity International, 2017.
405 p.
 
    เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ : หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย
ผู้แต่ง : วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคนอื่น ๆ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
436 หน้า.
 
    กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก
ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560.
184 หน้า.
 
    เทคนิคการประเมินโครงการ
ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : เฮ้า ออฟ เดอร์มิสท์, 2557.
512 หน้า.
 
    การประเมินโครงการ Program Evaluation
ผู้แต่ง : เชาว์ อินใย.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
550 หน้า.
 
    การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ Project Management and Feasibility Study
ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.
พิมพ์ครั้งที่ 11.
กรุงเทพฯ : ธีระฟีล์ม และไซเท็กซ์, 2542.
369 หน้า.
 
    พระมหาชนก
ผู้แต่ง : ปรีดา ปัญญาจันทร์.
กรุงเทพฯ : ทองเกษม, 2560.
36 หน้า.
 
    การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหารฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง.
ปทุมธานี : วรรณกวี, 2555.
220 หน้า.
 
    กลยุทธ์และการจัดการเปลี่ยนแปลง On Change
ผู้แต่ง : W. Chan Kim and John P. Kotter.
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท์, 2556.
376 หน้า.
 
    การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ Critical Success Factors in Effective Project Implementation
ผู้แต่ง : ปกรณ์ ปรียากร.
พิมพ์ครั้งที่ 17.
กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2559.
336 หน้า.
 
    วิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ผู้แต่ง : อภิชาต สุขสำราญ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา นวดล เหล่าศิริพจน์ และสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิบาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2560.
296 หน้า.
 
    เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง.
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555.
226 หน้า.
 
 
    สารกำจัดวัชพืชในประเทศไทย HERBICIDES IN THAILAND
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี นันทสมสราญ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
109 หน้า.
 
    ต้นไม้ปลอดภัย ใช้ยาถูกต้อง
ผู้แต่ง : พจน์ อินทรนนท์.
กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2560.
185 หน้า.
 
 
    เกษตรหลังเกษียณ โอกาสเพิ่มรายได้และสร้างกำไรชีวิต
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน.
กรุงเทพฯ : เกษตรหลังเกษียณ โอกาสเพิ่มรายได้และสร้างกำไรชีวิต, 2559.
248 หน้า.
 
    เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประยุกต์ต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยบทบาทของการลดการไหลบ่าของน้ำจากพายุฝนตกตามฤดูกาลและการเพิ่มระดับน้ำใต้ผิวดิน กรณีศึกษา : เทศบาลนครราชสีมา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : เยาวเรศ จันทะคัต และพงศ์พันธุ์ จันทะคัต.
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2560.
81 หน้า.
 
 
    ความคิดเห็นต่อโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดินของเกษตรกรอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผู้แต่ง : ขจรยศ สมสาย.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
130 หน้า.
 
 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007