แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

ผลของการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการตอบสนองของผลผลิตข้าว และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน
ผู้แต่ง : สาธิต กาละพวก และคนอื่น ๆ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
77 หน้า.

 
    การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี บ้านดอยช้าง หมู่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง : ปวีณา เกษทัน. 
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
103 หน้า.
 
    การใช้ประโยชน์ของชุดตรวจดินภาคสนามสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ยในการปลูกข้าว ในจังหวัดนครสวรรค์
ผู้แต่ง : สุทธิพงศ์ วทานียเวช ดานิเอล มูลอย และพัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
37 หน้า.
 
    การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ผู้แต่ง : ดนัย พรอำนวยลาภ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
101 หน้า.
 
    การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ผู้แต่ง : มัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์ ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล และประทีป กุลณาวงค์.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
65 หน้า.
 
   

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่จันตอนบน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง : บุษบา อนุจรพันธ์ และคนอื่น ๆ.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
64 หน้า.

 
    การจัดการดินกรดด้วยวัสดุปรับปรุงดินและพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตข้าวพื้นที่นาขั้นบันได ชุดดินหนองมด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง : สุภาพร ปาแก้ว และคนอื่น ๆ.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
65 หน้า.
 
   

ระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้แต่ง : ฐิติพร วีระประสิทธิ์.
กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
หน้าเป็นตอน.

 
    เปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
ผู้แต่ง : ภรภัทร นพมาลัย และคนอื่น ๆ.
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
113 หน้า.
 
   

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
ผู้แต่ง : ลักษมี เมตต์ปราณี.
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
88 หน้า.

 
    เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2561.
300 หน้า.
 
   

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร.
กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2561.
398 หน้า.

 
    หนังสือที่ระลึกการจัดสร้าง อาคาร อนันตวิชช์
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559.
400 หน้า.
 
   

น้ำอภิเษก
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2562.
255 หน้า.

 
    เขื่อนภูมิพล : กว่าจะเป็นวันนี้
ผู้แต่ง : สมาคมนักอุทกวิทยาไทย.
กรุงเทพฯ : บูม สเตชั่น, 2562.
124 หน้า.
 
   

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดประจำปี พ.ศ.2559
ผู้แต่ง : สำนักงานศาลปกครอง.
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2560.
64 หน้า.

 
    วิวาทหวาม
ผู้แต่ง : สะรีรัญ.
กรุงเทพฯ : ทัช, 2561.
352 หน้า.
 
   

วิวาห์ไหม้
ผู้แต่ง : เกี้ยวเกล้า.
กรุงเทพฯ : ทัช, 2561.
312 หน้า.

 
    ใต้เงาตะวัน
ผู้แต่ง : ปิยะพร ศักดิ์เกษม.
พิมพ์ครั้งที่ 9.
กรุงเทพฯ : อรุณอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
713 หน้า.
 
   

เพียงหนึ่งฤทัย
ผู้แต่ง : เมธีญา.
กรุงเทพฯ : ทัช, 2561.
352 หน้า.

 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007