แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดชัยนาท
ผู้แต่ง : ศิริพรรณ ทิมทับ.
กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
60 หน้า.

 
    การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผู้แต่ง : อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ. 
กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
186 หน้า.
 
    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการผลิตแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขในพื้นที่บริเวณวงรอบของเขตพัฒนาที่ดิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ผู้แต่ง : มณฑล สุริยาประสิทธิ์.
กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
83 หน้า.
 
    การเปรียบเทียบชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสังข์หยดในกลุ่มชุดดินที่ 6 จังหวัดพัทลุง
ผู้แต่ง : นิภาพร ชูกิจ และคนอื่น ๆ.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
76 หน้า.
 
    ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพข้าว ในพื้นที่นาข้าวลุ่มน้ำปากพนัง
ผู้แต่ง : อุชุกร พรหมมานนท์.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
82 หน้า.
 
   

การศึกษาธาตุอาหารในปุ๋ยหมักที่ผลิตจากกากตะกอนน้ำเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง : จิดาภา โอบอ้อม.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
68 หน้า.

 
    ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเขตพัฒนาที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำคลองรับร่อ บ้านจันทึง หมู่ที่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ผู้แต่ง : ณัฐพร สิทธิวัฒน์.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
92 หน้า.
 
   

การจัดการดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในกลุ่มชุดดินที่ 26 จังหวัดพังงาภายใต้โครงการนำร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
ผู้แต่ง : เกยูร คำคง อาคาสุวรรณ ณัฐวุฒิ จุลสงค์ และพบชาย สวัสดี.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินพังงา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
113 หน้า.

 
    การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวโพดหวานพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้แต่ง : ณัฐชนัญ เลาวกุล.
กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
55 หน้า.
 
   

การจัดการดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 56 จังหวัดตากโครงการนำร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
ผู้แต่ง : ธนัชชา ติ๊บลังกา.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
74 หน้า.

 
    ดุจหยาดฝนจากฟ้า
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, 2560.
168 หน้า.
 
   

พระราชดำริสู่ชีวิตและธรรมชาติ
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551.
499 หน้า.

 
    จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
กรุงเทพฯ : พงษ์วรินการพิมพ์, 2560.
159 หน้า.
 
   

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2560.
136 หน้า.

 
    พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร.
กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2561.
400 หน้า.
 
   

ครูไหวใจร้าย
ผู้แต่ง : ผกาวดีอุตตโมทย์.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุภา, 2561.
272 หน้า.

 
    ซ่อนรักลวงแค้น
ผู้แต่ง : สติมา.
กรุงเทพฯ : ทัช, 2561.
296 หน้า.
 
   

โซ่รักรอยอธิษฐาน
ผู้แต่ง : นคภินฐ์.
กรุงเทพฯ : ทัช, 2562.
268 หน้า.

 
    เสี้ยวรักอสูร่
ผู้แต่ง : ลีลาวดี.
กรุงเทพฯ : ทัช, 2561.
376 หน้า.
 
   

ลูกอีสาน : ฉบับปรับปรุงใหม่ ครบรอบ 40 ลูกอีสาน
ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี.
กรุงเทพฯ , 2562.
395 หน้า.

 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007