แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

ผลของมวลชีวภาพปอเทืองโดยใช้จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11(ปอเทือง) ร่วมกับถั่วเวอราโนสไตโล และปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำวิเคราะห์ปุ๋ยรายแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในชุดดินสันป่าตอง
ผู้แต่ง : ชัชชัย ถิ่นโพธิ์ทอง ดามร หนูรักษ์ และคณิศ อุดมผล.
ราชบุรี : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
74 หน้า.

 
    การคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังการตัดต้นเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ
ผู้แต่ง : ยุพาพร นาควิสัย และณัฐวุฒิ จุลสงค์. 
สงขลา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
38 หน้า.
 
    การใช้น้ำหมักชีวภาพจากกากยีสต์เพื่อผลิตคะน้าอินทรีย์
ผู้แต่ง : กัญญาพร สังข์แก้ว สุวรรณภา บุญจงรักษ์ และวรรณา สุวรรณวิจิตร.
อุบลราชธานี :สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน, 2556.
46 หน้า.
 
    การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ในดินกรดจัด
ผู้แต่ง : วุฒิชัย จันทรสมบัติ.
กรุงเทพฯ : กองเทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
37 หน้า.
 
    การศึกษาประสิทธิภาพจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ต่อการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและผลผลิตข้าวในดินกรดจัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผู้แต่ง : วุฒิชัย จันทรสมบัติ และนวลจันทร์ ชะบา.
กรุงเทพฯ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2589.
46 หน้า.
 
    การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แต่ง : พิศาล พูลเกษม และนพดล จุลนวล.
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
56 หน้า.
 
   

การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและการกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินตามศักยภาพพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองจันดี (รหัส 2202)
ผู้แต่ง : วันดี พึ่งเจาะ.
กรุงเทพฯ  : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.
159 หน้า.

 
    การใช้ข้าวโพดหวานพันธุ์ฉัตรทอง 2-9 F1 และถั่วฝักยาวพุ่มพันธุ์เขาหินซ้อนในระบบการปลูกพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : รัฐ เกาวนันทน์ และวิชิตา อินทรศรี.
ชลบุรี : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
70 หน้า.
 
    การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและสังคมจุลินทรีย์บริเวณรากพืชต่อการหมุนเวียนธาตุอาหารภายใต้การจัดการดินในระบบการปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์
ผู้แต่ง : จันจิรา แสงสีเหลือง และวรรยา สุธรรมชัย.
กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและการจัดการพัฒนาที่ดิน, 2558.
96 หน้า.
 
    การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและสังคมจุลินทรีย์บริเวณรากพืชต่อการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชภายใต้การจัดการดินในระบบปลูกไม้ผลอินทรีย์
ผู้แต่ง : พนิดา ปรีเปรมโมทย์ และอโนชา เทพสุภรณ์กุล.
กรุงเทพฯ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
121 หน้า.
 
    ผลของการจัดทำศูนย์ถ่ายทอดเทคโรโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : เทวินทร์ รวมสุขนิรันดร.
เชียงใหม่ : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
92 หน้า.
 
    การจัดทำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินประจำตำบลแม่พริก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ผู้แต่ง : บุญมั่น ฉัตรเท.
เชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
74 หน้า.
 
    โครงการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพอง
ผู้แต่ง : ชาคริต อินนะระ จารุภรณ์ โต๊ะแสง และประสิทธิ์ ตันประภาส.
น่าน: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
126 หน้า.
 
    การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้แต่ง : รุจิราภรณ์ ปันปวง.
พิษณุโลก: สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
105 หน้า.
 
    รายงานการสำรวจดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยกุดรัง ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำชี (รหัส 04) พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้แต่ง : ธิเบต คงนาวัง.
ขอนแก่น: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
165 หน้า.
 
    รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองพระเพลิงน้อยลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง (รหัส 1502) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำปราจีนบุรี (รหัส 15) พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าผักชี หมู่ 6 และบ้านหนองปักหลัก หมู่ 11 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ผู้แต่ง : จันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์.
ชลบุรี: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.
177 หน้า.
 
     
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007