แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

การดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกับห้างหุ่นส่วนจำกัด เอ เอส เค ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ผู้แต่ง : วิเชียร อำภามณี.
กรุงเทพฯ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
256 หน้า.

 
    การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล. 
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
หน้าเป็นตอน.
 
    คู่มือการวิเคราะห์ดินทางกายภาพและการแปลผลเพื่อการสำรวจและจำแนกดิน
ผู้แต่ง : วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล และชนิดา เกิดชนะ.
กรุงเทพฯ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
80 หน้า.
 
    การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวโพดพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง
ผู้แต่ง : นาฏยา ปิตานุสร.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
62 หน้า.
 
    การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2559
ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ ศักดา และอุษา ทวีแสง.
กรุงเทพฯ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
151 หน้า.
 
   

ผลสำเร็จและความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในเขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเหมาะสม
ผู้แต่ง : ชนัญชิดา ชาวะรักษ์.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
102 หน้า.

 
   

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
ผู้แต่ง : อรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน.
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
179 หน้า.

 
    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการนาร้างเพื่อปลูกข้าวและปลูกปาล์มน้ำมันของกรมพัฒนาที่ดินโดยใช้แนวคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
ผู้แต่ง : อรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน.
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
227 หน้า.
 
    การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทุ่งหมาหิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตโดยใช้วิธีกำหนดเขตความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน(Zoning)
ผู้แต่ง : อรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน.
กรุงเทพฯ: กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
86 หน้า.
 
    ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้แต่ง : ผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
211 หน้า.
 
    ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านมณีแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้แต่ง : สุชาติ ภู่เกิด และชาตรี โชตยันดร.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
90 หน้า.
 
    การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตามเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว (Zoning) : กรณีศึกษา พื้นที่นิคมการเกษตร (ข้าว) จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้แต่ง : มยุรี อบสุข.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
80 หน้า.
 
    การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีของศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง : จุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน.
กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
71 หน้า.
 
    ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง : โสฬส แซ่ลิ้ม.
กรุงเทพฯ: กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
199 หน้า.
 
    คู่มือแนวทางการบริหารจัดการเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
กรุงเทพฯ: กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
 
    การวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำแม่น้ำชี
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล.
กรุงเทพฯ: กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
หน้าเป็นตอน.
 
    การใช้เทคโนโลยีการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้แต่ง : จรัสศรี สุมะนังกุล.
กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
63 หน้า.
 
    การไถกลบต่อซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง : ธราธิป บุญบุตร.
กรุงเทพฯ: สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
64 หน้า.
 
 
     
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007