แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารสิ่งพิมพ์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

พจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา
ผู้แต่ง : สาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2562.
452 หน้า.

 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร. 
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2562.
145 หน้า.
 
    พิรุณพร่ำรัก
ผู้แต่ง : กลิ่นเอื้อง.
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
456 หน้า.
 
    ฟีฟตี้เชดส์
ผู้แต่ง : อี แอล เจมส์.
พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ : โรส อมรินทร์พริ้นตี้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
670 หน้า.
 
    เจ้าสาวอาญารัก
ผู้แต่ง : เภรี
กรุงเทพฯ : อินเลิฟ พับลิชชิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น, 2558.
266 หน้า.
 
   

เล่าเรื่องกรุงสยาม
ผู้แต่ง : ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2552.
592 หน้า.

 
   

เมียตามสั่ง
ผู้แต่ง : ลีลาวดี.
กรุงเทพฯ : พลีส, 2559.
224 หน้า.

 
 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007