แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือที่น่าสนใจ
 
 
 
    70 ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย์
ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
กรุงทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
256 หน้า.
 
    7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่บารมี
ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
250 หน้า.
 
    7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.
187 หน้า.
 
    พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (A-M)
ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.
890 หน้า.
 
    พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (N-Z)
ผู้แต่ง : พจน์ อินทรนนท์.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.
888 หน้า.
 
    คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
 กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2556.
152 หน้า.
 
   

รวมกฏหมายคดีปกครอง
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ.
กรุงเทพฯ  : พิมพ์อักษร, 2559.
304 หน้า.

 
    การตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
ผู้แต่ง : สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม และคณะ.
กรุงเทพฯ: สถาบันเพื่อการบริหารและพัฒนา, 2553.
248 หน้า.
 
    การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ผู้แต่ง : จันทนา สาขากร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส, 2557.
หน้าเป็นตอน.
 
    แบรนด์องค์กร การประเมินค่าแบรนด์องค์กร Corporate Brand Success Valuation
ผู้แต่ง : กุณฑลี รื่นรมย์.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2556.
216 หน้า.
 
    การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ผู้แต่ง : คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2559.
204 หน้า.
 
    สถิติกับการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ: จามจุรี โปรดักท์, 2549.
562 หน้า.
 
    คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ
ผู้แต่ง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
พิมพ์คร้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : เวิร์ค พริ้นติ้ง, 2560.
138 หน้า.
 
    เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
ผู้แต่ง : พันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
179 หน้า.
 
    How to be เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง : อัจฉรา โยมสินธุ์.
กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2559.
200 หน้า.
 
    ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี.
พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
198 หน้า.
 
    "นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย
ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2555.
175 หน้า.
 
    การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก
ผู้แต่ง : รจนา จันทราสา.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
214 หน้า.
 
    "51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย
ผู้แต่ง : อิวะตะ มัตสึโอะ.
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, ม.ป.ป.
328 หน้า.
 
    Your magnetic heart : 10 secrets of attraction love and fulfillment”
ผู้แต่ง : Ruediger Schache.
Alameda CA : Hunter House inc, 2014.
195 P..
 
     
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007