แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม
ผู้แต่ง : กรมการศาสนา.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558.
118 หน้า.

 
    ถ้อยธรรมพระราชดำรัส
ผู้แต่ง : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2562.
138 หน้า.
 
    จดหมายเหตุโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้แต่ง : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
กรุงเทพฯ :ที เค เอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์, 2560.
283 หน้า.
 
    มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 1
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
300 หน้า.
 
    มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 2
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
244 หน้า.
 
   

มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 3
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
221 หน้า.

 
    รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 1
ผู้แต่ง : มูลนิธิชัยพัฒนา.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560.
318 หน้า.
 
   

รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 2
ผู้แต่ง : มูลนิธิชัยพัฒนา.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560.
337 หน้า.

 
    รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 3
ผู้แต่ง : มูลนิธิชัยพัฒนา.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560.
297 หน้า.
 
   

A Compilation of the Chaipattana Foundation's Journal Articles related to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Chapter 1
ผู้แต่ง : Chaipattana Foundation.
Bangkok : CyberPrint Company Limited, 2017.
307 p.

 
    A Compilation of the Chaipattana Foundation's Journal Articles related to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Chapter 2
ผู้แต่ง : Chaipattana Foundation.
Bangkok : CyberPrint Company Limited, 2017.
339 p.
 
   

A Compilation of the Chaipattana Foundation's Journal Articles related to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Chapter 3
ผู้แต่ง : Chaipattana Foundation.
Bangkok : CyberPrint Company Limited, 2017.
293 p.

 
    ความเห็นเรื่องเรือ "ส"
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2560.
102 หน้า.
 
   

เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
283 หน้า.

 
    บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริ เรื่อง ปัญหาการใช้คำไทย
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
66 หน้า.
 
   

พระราชสาส์น ลายพระราชหัตถ์ ลายพระหัตถ์ สาส์น ซึ่งพระประมุข พระราชวงศ์ และประมุขประเทศต่าง ๆ แสดงความเศร้าสลดพระราชหฤทัย เศร้าพระทัย และเสียใจ ในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2560.
179 หน้า.

 
    พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้แต่ง : อิสรีย์ ธีรเดช.
กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2561.
360 หน้า.
 
   

การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่
ผู้แต่ง : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์, 2559.
138 หน้า.

 
    พระราชกรณียกิจ จากฟากฟ้าสู่แดนดิน
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
108 หน้า.
 
   

ถอดปฏิบัติการกู้ภัยภ้ำหลวงสู่บทเรียนการบริหารจัดการสาธารณภัย
ผู้แต่ง : กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย.
กรุงเทพฯ : กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย, 2562.
207 หน้า.

 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007