แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ
ผู้แต่ง : สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
464 หน้า.

 
    การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ
ผู้แต่ง : ยงยุทธ โอสถสภา. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
348 หน้า.
 
    เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาไทย ชุดที่ 2
ผู้แต่ง : ณัฐกิตติ์ ธรรมเจริญ.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด, 2560.
202 หน้า.
 
    ปฏิบัติวิทยาศาสตร์พืชไร่ Laboratory in Field Crop Science
ผู้แต่ง : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, 2559.
168 หน้า.
 
    แนวทางการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบยั่งยืน
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และทองพูล วรรณโพธิ์.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557.
144 หน้า.
 
   

สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วยผักตบชวา
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และพัชรี สำโรงเย็น.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2561.
124 หน้า.

 
   

ยุคทองอินทผลัมผลสด 5 ภาค
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และพัชรี สำโรงเย็น.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2560.
144 หน้า.

 
    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเพทฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
468 หน้า.
 
    ล้ำยุคกับนวัตกรรมปุ๋ยหมัก
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และพัชรี สำโรงเย็น.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2559.
140 หน้า.
 
    ไดเรกทอรี(Directory)ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร 77 จังหวัด
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และจันทรา อู่สุวรรณ.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2556.
156 หน้า.
 
    เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรประยุกต์แบบชาวบ้าน
ผู้แต่ง : ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2554.
124 หน้า.
 
    เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร
ผู้แต่ง : อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
328 หน้า.
 
    รู้ลึกเรื่อง สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง และไรศัตรูพืช
ผู้แต่ง : สุเทพ สหายา.
กรุงเทพฯ : เฟรม-อัพ ดีไซน์, 2561.
108 หน้า.
 
    ไม้ทนแล้งเงินล้าน : พืชหัวไร่ปลายนา เทวดาเลี้ยง ตอบโจทย์ดินเลว น้ำแล้ง ไม่มีเวลาดูแล
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และพัชรี สำโรงเย็น.
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2561.
144 หน้า.
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007