แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

Soil Survey Laboratory Methods Manual
ผู้แต่ง : Rebecca Burt.
Scientific Publishers, 2012.
700 p.

 
    Soil Conditions and Plant Growth
ผู้แต่ง : Gregory Peter J. and Nortcliff Stephen. 
Wiley-Blackwell, 2013.
461 p.
 
    Soil Analysis
ผู้แต่ง : P.C. Bandyopadhyay.
Gene-Tech Book, 2017.
284 p.
 
    Soil Survey Manual
ผู้แต่ง : United States Department of Agriculture.
United States Department of Agriculture, 2017.
603 p.
 
    The Chemistry of Soil Processes
ผู้แต่ง : D.J. Greenland and M.H.B. Hayes.
New India Publishing Agency, 2015.
728 p.
 
   

พัสดุภาครัฐ 2560
ผู้แต่ง : วสันต์ สุทธาวาศ และคณะ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย), 2560.
270 หน้า.

 
   

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการความท้าทายในยุคดิจิทัล
ผู้แต่ง : มฑุปายาส ทองมาก.
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
354 หน้า.

 
    การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ
ผู้แต่ง : วรวรรธน์ ศรียาภัย.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2560.
400 หน้า.
 
    สร้าง-แปลง-แต่ง-แก้ จัดการไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat
ผู้แต่ง : ธัญธัช นันท์ชนก.
กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป, 2550.
300 หน้า.
 
    การบริหารโครงการ Project Management
ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง.
พิมพ์ครั้งที่ 3.
ปทุมธานี : วรรณกวี, 2560.
454 หน้า.
 
    การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง
ผู้แต่ง : จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
241 หน้า.
 
    คมผู้นำในสามก๊ก
ผู้แต่ง : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2558.
208 หน้า.
 
    ตำราพิชัยสงครามซุนวู
ผู้แต่ง : ซุนวู.
กรุงเทพฯ: ตถาตา, 2558.
456 หน้า.
 
    การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ Deliberative Policy Analysis and Planning
ผู้แต่ง : ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
กรุงเทพฯ: คอมมอนบุ๊คส, 2560.
160 หน้า.
 
    รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีสำหรับศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง : อรุณี สัณฐิติวณิชย์
กรุงเทพฯ: กดิ์โสภาการพิมพ์, 2559.
192 หน้า.
 
    ศัพท์ชีววิทยา
ผู้แต่ง : อนันต์ ปานศุภวัชร.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
750 หน้า.
 
    ไม้อวบน้ำ Succulents
ผู้แต่ง : ภวพล ศุภนันทนานนท์ ชนินทร์ โถรัตน์ และพิชญะ วัชจิตพันธ์
กรุงเทพฯ: บ้านและสวนอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
660 หน้า.
 
    ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรมี.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ: บ้านและสวนอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
360 หน้า.
 
    เฟินก้านดำ Adiantum
ผู้แต่ง : ภัทรา แสงดานุช.
กรุงเทพฯ: บ้านและสวนอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
176 หน้า.
 
    ปุ๋ยอินทรีย์ : ฉบับปรับปรุง Organic Fertilizer
ผู้แต่ง : มุกดา สุขสวัสดิ์.
กรุงเทพฯ: บ้านและสวนอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
176 หน้า.
 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007