แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
Ebooks (CD-ROM)
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือที่น่าสนใจ
 
 
    “ผัก 333 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน”

ผู้แต่ง:
   สำนักพิมพ์แสงแดด
บริษัท:    พนิดาสาส์น
เนื้อหาย่อ
รวบรวมคุณค่ารายละเอียดต่าง ๆเของผักทั้งหมด 333 ชนิด
มีรูปภาพแต่ละชนิดประกอบ
 
    “ความงามกับสมุนไพร”
ผู้แต่ง: อำนาจ คงยาง
บริษัท: พนิดาสาส์น
 
    “หัวใจแห่งคำถาม
สำหรับยุทธศาสตร์
การบริหาร”

ผู้แต่ง: ทอม แลมเบิร์ต
บริษัท: ซีเอ็คยูเคชั่น
 
    “ข้าวของพ่อ”
ผู้แต่ง: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย
บริษัท: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
 
    “ขับเคลื่อนกลยุทธ
การนำกลยุทธิไปฏิบัิติ
ให้เกิดผลสำเร็จ

ผู้แต่ง: ลอเรนท์ จี. เรบินิเอก
บริษัท: เอ็กซเปอร์เน็ท
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007