แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   วิเชียร อำภามณี. การดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกับห้างหุ่นส่วนจำกัด เอ เอส เค ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ.
กรุงเทพฯ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
256 หน้า.
2.   กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล. การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
หน้าเป็นตอน.
3.   วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล และชนิดา เกิดชนะ. คู่มือการวิเคราะห์ดินทางกายภาพและการแปลผลเพื่อการสำรวจและจำแนกดิน.
กรุงเทพฯ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
80 หน้า.
4.   นาฏยา ปิตานุสร. การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวโพดพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
62 หน้า.
5.   จุไรรัตน์ ศักดา และอุษา ทวีแสง. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2559.
กรุงเทพฯ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
151 หน้า.
6.   ชนัญชิดา ชาวะรักษ์. ผลสำเร็จและความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในเขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเหมาะสม.
กรุงเทพฯ :  สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
102 หน้า.
7.   อรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน. การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559).
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
179 หน้า.
8.   อรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการนาร้างเพื่อปลูกข้าวและปลูกปาล์มน้ำมันของกรมพัฒนาที่ดินโดยใช้แนวคิดวิเคราะห์เชิงระบบ.
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
227 หน้า.
9.   อรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน. การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทุ่งหมาหิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตโดยใช้วิธีกำหนดเขตความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน(Zoning) .
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
86 หน้า.
10.   ผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
211 หน้า.
2 1
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007