แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2563
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   กรมการศาสนา. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558.
118 หน้า.
2.   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ถ้อยธรรมพระราชดำรัส.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2562.
138 หน้า.
3.   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. จดหมายเหตุโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.
กรุงเทพฯ : ที เค เอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์, 2560.
283 หน้า.
4.   สำนักพระราชวัง. มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 1.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
300 หน้า.
5.   สำนักพระราชวัง. มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 2.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
244 หน้า.
6.   สำนักพระราชวัง. มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 3.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
221 หน้า.
7.   มูลนิธิชัยพัฒนา. รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 1.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560.
318 หน้า.
8.   มูลนิธิชัยพัฒนา. รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 2.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560.
337 หน้า.
9.   มูลนิธิชัยพัฒนา. รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 3.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560.
297 หน้า.
10.   Chaipattana Foundation. A Compilation of the Chaipattana Foundation's Journal Articles related to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Chapter 1.
Bangkok : CyberPrint Company Limited, 2017.
307 p.
1 2
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007