แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   ไพจิตร ชัยสิทธิ์. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมัน ปีการผลิต 2555/56.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2556.
หน้าเป็นตอน.
2.   ไพจิตร ชัยสิทธิ์. แนวทางการบริหารจัดการเขตการใช้ที่ดินสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning)ในส่วนของเศรษฐกร.
กรุงเทพฯ : กองนโยบานและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
หน้าเป็นตอน.
3.   ไพจิตร ชัยสิทธิ์ และอดิศร ใจชื้น. การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการผลิตพืชเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำหลัก : โตนเลสาป ปีการผลิต 2555/56.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2556.
หน้าเป็นตอน.
4.   ชูชาติ ตรุษเพชร. การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
42 หน้า.
5.   กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี.
กรุงเทพฯ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
80 หน้า.
6.   กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.
กรุงเทพฯ :  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
100 หน้า.
7.   กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา.
กรุงเทพฯ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
88 หน้า.
8.   กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส.
กรุงเทพฯ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
91 หน้า.
9.   กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.
กรุงเทพฯ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
80 หน้า.
10.   กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
กรุงเทพฯ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
80 หน้า.
2 1
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007