แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2560
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   Barry Tomalin. Follow Me ภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อความหมายทางภาษา เล่ม 1 บทที่ 1 - 15.
กรุงเทพฯ : นอร์มิงตัน มัลติมีเดีย, ม.ป.ป.
147 หน้า.
2.   Barry Tomalin. Follow Me ภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อความหมายทางภาษา เล่ม 2 บทที่ 16 - 30.
กรุงเทพฯ : นอร์มิงตัน มัลติมีเดีย, ม.ป.ป.
144 หน้า.
3.   Barry Tomalin. Follow Me ภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อความหมายทางภาษา เล่ม 3 บทที่ 31 - 45.
กรุงเทพฯ : นอร์มิงตัน มัลติมีเดีย, ม.ป.ป.
142 หน้า.
4.   Barry Tomalin. Follow Me ภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อความหมายทางภาษา เล่ม 4 บทที่ 46 - 60.
กรุงเทพฯ : นอร์มิงตัน มัลติมีเดีย, ม.ป.ป.
143 หน้า.
5.   Department of Religious Affairs,Ministry of Culture. Religions in the Kingdom of Thailand.
Bangkok : Department of Religious Affairs,Ministry of Culture, 2015.
211 P.
6.   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก.
กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2559.
275 หน้า.
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007