แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. 70 ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
256 หน้า.
2.   คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่บารมี.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
250 หน้า.
3.   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.
187 หน้า.
4.   ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (A-M).
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.
890 หน้า.
5.   ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (N-Z).
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.
888 หน้า.
6.   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2556.
152 หน้า.
7.   คณะวิชาการ. รวมกฏหมายคดีปกครอง.
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2559.
304 หน้า.
8.   สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม และคณะ. การตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับพื้นฐาน.
กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อการบริหารและพัฒนา, 2553.
248 หน้า.
9.   จันทนา สาขากร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน.
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2557.
หน้าเป็นตอน.
10.   กุณฑลี รื่นรมย์. แบรนด์องค์กร การประเมินค่าแบรนด์องค์กร Corporate Brand Success Valuation.
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2556.
216 หน้า.
2 1
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007