แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม 2563
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   สาธิต กาละพวก และคนอื่น ๆ. ผลของการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการตอบสนองของผลผลิตข้าว และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
77 หน้า.
2.   ปวีณา เกษทัน. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี บ้านดอยช้าง หมู่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
103 หน้า.
3.   สุทธิพงศ์ วทานียเวช ดานิเอล มูลอย และพัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา. การใช้ประโยชน์ของชุดตรวจดินภาคสนามสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ยในการปลูกข้าว ในจังหวัดนครสวรรค์.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
37 หน้า.
4.   ดนัย พรอำนวยลาภ. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
101 หน้า.
5.   มัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์ ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล และประทีป กุลณาวงค์. การศึกษาการใช้หญ้าแฝกร่วมกับคันดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
65 หน้า.
6.   บุษบา อนุจรพันธ์ และคนอื่น ๆ. มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่จันตอนบน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย.
กรุงเทพฯ :  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
64 หน้า.
7.   สุภาพร ปาแก้ว และคนอื่น ๆ. การจัดการดินกรดด้วยวัสดุปรับปรุงดินและพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตข้าวพื้นที่นาขั้นบันได ชุดดินหนองมด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
65 หน้า.
8.   ฐิติพร วีระประสิทธิ์. ระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
หน้าเป็นตอน.
9.   ภรภัทร นพมาลัย และคนอื่น ๆ. เปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน.
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
113 หน้า.
10.   ลักษมี เมตต์ปราณี. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม.
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
88 หน้า.
1 2
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007