แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   มนต์ระวี พีราวัชร นวลจันทร์ ชะบา และวุฒิชัย จันทรสมบัติ. ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ กล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออกในกลุ่มชุดดินที่ 7.
กรุงเทพฯ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.
72 หน้า.
2.   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดยโสธร.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
3.   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
4.   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
5.   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
6.   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์.
กรุงเทพฯ :  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
7.   นันทพล หนองหารพิทักษ์. แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนล่าง.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.
หน้าเป็นตอน.
8.   วีสาม. Love me, please เพียงรักฝากใจ : ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ.
พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2551.
332 หน้า.
9.   ฮายาชิ คิซาระ. แล้วซากุระก็จะบาน.
กรุงเทพฯ : วี พริ้นท์, 2551.
256 หน้า.
10.   เบลล์ซาซ่า. ยั่วรัก.
นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2552.
416 หน้า.
2 1
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007