แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   วีระ ปะทะขีนัง. การประยุกต์ใช้ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และข้อมูลการใช้ที่ดินสำหรับให้บริการบนแอปพลิเคชันสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด.
กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
97 หน้า.
2.   จอมพล กฤษณสุวรรณ. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ และการปฏิบัติในการใช้ปูนโดโลไมท์เพื่อปรับปรุงดินกรดพื้นที่ทำการเกษตรของหมอดินอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
58 หน้า.
3.   ปริวัตร ศรีคำมูล อภินันท์ กาวิโล และสลิลรัตน์ วิชัยพานิช. การใช้ประโยชน์ของชุดตรวจดินภาคสนามสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ยในการปลูกผักในพื้นที่โครงการหลวง.
กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัตการโครงการหลวงภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
76 หน้า.
4.   ปวีณา ยงยืน. การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
61 หน้า.
5.   รพีพงศ์ หน่วยจันทึก. ผลสำเร็จการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเค็มทุ่งสัมฤทธิ์บ้านปราสาทใต้ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
75 หน้า.
6.   ไพริน เพ็งสุข. การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ร่วมกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว พื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.
กรุงเทพฯ :  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
41 หน้า.
7.   นิโลบล สุจสินธุ์. แนวทางการลดต้นทุนในการผลิตยางพาราที่ปลูกในพื้นที่เขตความเหมาะสมปานกลาง (S2) จังหวัดตราด.
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
94 หน้า.
8.   วรรฒณา กรองทอง. การจัดการดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 28 จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการนำร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
65 หน้า.
9.   วัลลภา ชัยมาต. การไถกลบตอซังเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
46 หน้า.
10.   ฤทัย พริกมาก. รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองวังยาวแปลงที่ สบ. 4 จังหวัดสระบุรี : พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 12 บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 9 บ้านซับขอน หมู่ที่ 12 และบ้านหนองจอก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ลุ่มน่ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนล่าง (รหัส 1208) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำป่าสัก (รหัส 12).
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
139 หน้า.
1 2
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007