แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี. ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งดิน
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี, 2555.
450 หน้า.
2.   สมบัติ คขสิทธิ์. วังคันธวาส สวนดอกไม้หอม.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559.
221 หน้า.
3.   Lobzang Dorji and Dorji Tshering. 11-11-11 a tribute His Majesty The Fourth Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck.
Thimphu : MPC Publications, 2013.
178 p.
4.   กรมพัฒนาที่ดิน. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเขาเสด็จ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.
กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2555.
80 หน้า.
5.   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน.
กรุงเทพฯ : เวิร์ค สแควร์, 2559.
164 หน้า.
6.   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ.
กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พับลิชชิ่ง, 2559.
199 หน้า.
7.   มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย. Wonders of Tapioca อัศจรรย์มันสำปะหลัง.
กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, 2560.
194 หน้า.
8.   พิชัย ใจกล้า. เมืองงามกลางขุนเขา : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรักษ์ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์.
กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ์, 2560.
205 หน้า.
9.   ผุสดี ปริยานนท์. แล...นก บนเกาะแสมสาร.
กรุงเทพฯ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2559.
83 หน้า.
10.   ผุสดี ปริยานนท์. การใช้ประโยชน์จากซูแซนเทลลี่ในการเพาะเลี้ยงหอยมือเสือ.
นนทบุรี : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560.
56 หน้า.
2 1
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007