แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม และศรัทธา บุญรอด. ศักยภาพของดินทรายในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
119 หน้า.
2.   พิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์. การใช้น้ำหมักชีวภาพควบคุมแมลงศุตรูพืช พด.7 ในการควบคุมหนอนชอนใต้ผิวเปลือกลองกองเพื่อผลิตลองกอง.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
30 หน้า.
3.   ทรงวุฒิ แสงสุริยะ และพบชาย สวัสดี. การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 6 พื้นที่จังหวัดชุมพร.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
32 หน้า.
4.   วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ และพัลลภ หงษ์เจริญไทย. การประเมินการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย Cs137.
กรุงเทพฯ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
90 หน้า.
5.   ฤทัย วงษ์ประดิษฐ์. โครงการสาธิตทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และทดสอบ LDD test kit จังหวัดสระแก้ว.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
51 หน้า.
6.   ชัยวัฒน์ วงษ์ไร. แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับพืชที่ปลูกในดินตื้นถึงชั้นเศษหินปนกรวดและดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี.
กรุงเทพฯ :  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
40 หน้า.
7.   ภัจจ์ งามสิทธิโชค. บทบาทของหญ้าแฝกในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
36 หน้า.
8.   โสฬส แซ่ลิ้ม และปราณี สีหบัณฑ์. ศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลัง.
กรุงเทพฯ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
69 หน้า.
9.   วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ ทวีแสง พูลพุฒ และฐนชนก คำขจร. แนวทางการจัดการดินและวางแผนการใช้ที่ดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยหนองกร่าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
58 หน้า.
10.   จักรพันธ์ อินทจักร. การใช้ลีโอนาร์ไดท์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ ในพื้นที่ดอน จังหวัดน่าน.
กรุงเทพฯ : สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
42 หน้า.
2 1
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007