แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2560
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   ชูศักดิ์ คีรีรัตน์. ปฐพีกลศาสตร์.
กรุงเทพฯ : ท๊อป, 2554.
836 หน้า.
2.   สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง. ปฐพีกลศาสตร์ : หลักการพื้นฐาน.
กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์, 2557.
494 หน้า.
3.   นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. จุลชีววิทยาทั่วไป.
กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
735 หน้า.
4.   ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ชัยสิทธิ์ ทองจู และแสงดาว เขาแก้ว. มลพิษทางดิน.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
433 หน้า.
5.   พจน์ อินทรนนท์. ดินแบบไหน ต้นไม้เติบโต.
กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2559.
168 หน้า.
6.   วิสันต์ ท้าวสูงเนิน. คู่มือปรับปรุงดินเพื่อเกษตรกรฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ : บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์, ม.ป.ป.
104 หน้า.
7.   วิสันต์ ท้าวสูงเนิน. คู่มือปรับปรุงดิน 4 ภาค.
กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, ม.ป.ป.
104 หน้า.
8.   วสันต์ ท้าวสูงเนิน. ปรับปรุงโครงสร้างดินอย่างยั่งยืนตามโครงการพระราชดำริ.
กรุงเทพฯ : บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์, ม.ป.ป.
96 หน้า.
9.   สุชาดา จันทร์ประทีป. หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
274 หน้า.
10.   พัชรี ธีรจินดาขจร. คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
296 หน้า.
3 2 1
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007