ประวัติความเป็นมา

     ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน เดิมสังกัด กองนโยบายที่ดินและแผนงาน มีฐานะเป็นงานห้องสมุด ต่อมาปี พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ตามพระราชฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 51 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2527 ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม มีฐานะเป็นฝ่ายห้องสมุด ต่อมามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ภายในสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545


     ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ในรูปแบบของ "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา อ่านเอกสารวิชาการ บทคัดย่อ ผลงานวิจัย ของกรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยเข้าใช้งานได้ที่ Web Site กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th เมนูห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library หรือ URL http://e-library.ldd.go.th/


     ปัจจุบันห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความทันสมัยโดยเพิ่มการให้บริการ ดังนี้    1. บริการสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ระบบอ่าน – ยืมหนังสือออนไลน์
    2. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับใช้งานภายในห้องสมุด
    3. บริการสัญญาณ WiFi LDD HOT SPOT
    4. บริการห้องประชุม รองรับผู้เข้าประชุม จำนวน 20 ที่นั่ง สามารถประชุมกลุ่มย่อย สัมมนา ระดมสมอง พร้อมอุปกรณ์ Web Conference
    5. บริการตู้ฝากสัมภาระ
    6. บริการสถานที่ทำงานส่วนตัว (Private Workspace) และพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ
    7. บริการพื้นที่รับรองพักผ่อนอิริยาบถ บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ดูทีวี


คำขวัญ

สารนิเทศนำสมัย สืบค้นข้อมูลแบบ Online กว้างไกลไร้ขอบเขต

วิสัยทัศน์

  ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งพัฒนาจัดหาสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่เอกสารวิชาการ ผลงานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นหลัก โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการสืบค้นข้อมูลแบบ Online เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่ตั้ง


    ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน มีสถานที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1109 กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีพื้นที่ประมาณ 180 ตารางเมตร

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

เวลาเปิดบริการ
  ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน เปิดให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

วัสดุห้องสมุดที่ให้บริการ
  1. หนังสือทั่วไป หนังสือเอกสารวิชาการที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทำ
  2. วารสาร จุลสาร
  3. สิ่งพิมพ์รัฐบาล
  4. CD-Rom เอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน

ระเบียบการยืม - คืน หนังสือ
  1. หนังสือ วารสาร ยืมได้ครั้งละ 7 วัน ไม่เกิน 5 เล่ม
  2. วารสารฉบับใหม่ยืมได้เฉพาะวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และต้องส่งคืนภายในวันจันทร์ ไม่เกินเวลา 10.00 น.
  3. ส่งหนังสือคืนเกินกำหนดวันส่งจะถูกปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม
  4. เมื่อหนังสือที่ยืมไปมีการสูญหาย หรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ ผู้ยืมจะต้องจัดหาหนังสือเล่มเดิมมาทดแทน หากไม่สามารถจัดหามาได้ต้องชำระเป็นเงินเท่ากับราคาหนังสือเล่มนั้น
  5. บุคคลภายนอกเมื่อต้องการยืมหนังสือต้องนำบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดไว้จนกว่าจะนำหนังสือมาคืนห้องสมุด