แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติห้องสมุด / คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 
 
   ประวัติความเป็นมา
 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน เดิมสังกัดกองนโยบายที่ดินและแผนงาน มีฐานะเป็นห้องสมุด ต่อมาปี พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุงส่วน
ราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ตามพระราชฏีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่่ม 101 ตอนที่ 51
ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2527 ห้องสมุดสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม มีฐานนะเป็นฝ่ายห้องสมุด ต่อมามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ภายใน สำนักงานเลขานุการกรมพ.ศ. 2545 ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องสมุด
สังกัดกลุ่นฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545
 
 
ปัจจุบันห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด โดยดำเนินงานอยู่ในรูปแบบของ "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" ผู้ใช้บริการ
สามารถอ่านหนังสือ ในรูปแบบของหนังสืออิลเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )และอ่านบทคัดย่องานต่อมาห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน ได้
ปรับปรุงห้องสมุดพัฒนาการดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบ ของห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านหนังสือในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์(E-book) และอ่านบทคัดย่องานวิจัยของ กรมพัฒนาที่ดินได้ใน Web Site กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th
รายการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน มีสถานที่ตั้ง ณ. ชั้น 1 ตึก 3 ชั้น ด้านทิศเหนือ กรมพัฒนาที่ดิน
ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีพื้นที่ประมาณ 180 ตารางเมตร.
 
   คำขวัญ
 
สารนิเทศนำสมัย สืบค้นข้อมูลแบบ Online กว้างไกลไร้ขอบเขต
 
   วิสัยทัศน์
 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งพัฒนาจัดหาสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่เอกสารวิชาการ ผลงานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นหลัก โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการสืบค้นข้อมูลแบบ Online เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
   ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 
เวลาเปิดบริการ
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน เปิดให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007