แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วีดีทัศน์
 
 
 
ลดการเผาตอซังและนำกลับไปใช้ประโยชน์
ลดการใช้ไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
ลดใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ลดการไถพรวน ส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อรักษาระดับ
   น้ำในสระน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นฯ
เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในเครื่องกลการเกษตร
 
ร่วมกันพัฒนาทั้งพื้นที่ โดยเน้นการจัดการในระดับ
  ลุ่มน้ำของชุมชน
ปรับปรุี่งพันธุ์ และจัดระบบการพืชให้ทนต่อสิ่งแวดล้อม
  ที่เปลี่ยนแปลงไป
ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับรัฐ
เตรียมความพร้อมของเกษตรกรเพื่อการพัฒนา
   แหล่งอาหารสำหรับครัวเรือนฯ
ภูมิปัญญาหมอดินเกษตรกรไทย
 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007